Kraamzorg Believe

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënte:                                               
de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij Kraamzorg Believe. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan.

Kraamzorgaanbieder Believe:       
De economische entiteit die de kraamzorgovereenkomst aangaat.

Verloskundige:                                     
Een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar, die de zwangere vrouw en haar partner gedurende de zwangerschap en de bevalling begeleidt en regelmatig contact heeft met de vrouw. Ook wordt hieronder de verloskundig actieve huisarts verstaan.

Kraamverzorgende:                               
De natuurlijke persoon die kraamzorg en partusassistentie geeft onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige.

Kraamzorg:                                          
Zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de  cliënte en de pasgeborene.

Minimale kraamzorg:                             
Het wettelijk minimum aantal uren kraamzorg exclusief partusassistentie van 24 uren verdeeld over acht dagen.

Indicatiestelling:                                   
De indicatiestelling op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).

Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP):
Protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is regelt de hoeveelheid uren kraamzorg die nodig is voor goede kraamzorg aan de cliënte en de pasgeborene.

Inschrijving / aanmelding:                     
Verzoek van de cliënte aan de kraamzorgaanbieder om kraamzorg te leveren.

Overeenkomst:                                     
De tussen de cliënte en de kraamzorgaanbieder gesloten overeenkomst met betrekking tot kraamzorg.

Intake:                                                
Een persoonlijk of telefonisch gesprek tussen een vertegenwoordiger van de kraamzorgaanbieder en de cliënte voor de 34e week van de zwangerschap, waarin onder andere de aard en omvang van de te leveren kraamzorg en eventuele aanvullende kraamzorg en diensten worden vastgesteld. Wat de zorgbehoeftes van de cliënte zijn en wat van de cliënte verwacht wordt om goede zorg te ontvangen.

Praktijkbegeleider:                                
De natuurlijke persoon die een kraamverzorgende in opleiding of stagiaire begeleidt op de werkplek/stageplek.

JGZ-overdracht:                                    
Overdracht van gegevens uit de kraamperiode over onder andere de cliënte, de pasgeborene, de gezinssituatie, de bevalling en het verloop van de kraamzorgperiode aan de jeugdgezondheidszorg.

Incident:                                              
Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het kraamzorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënte en/of de pasgeborene.

Schriftelijk:                                          
Onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal of per e- mail.

Elektronische weg:                                
Het overbrengen of opslaan van gegevens via een website, internet of e-mail.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.
  2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder  en cliënte.
  3. Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3 – BEKENDMAKING ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. De kraamzorgaanbieder overhandigt deze algemene voorwaarden aan de cliënte  voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst en licht deze op verzoek van de cliënte mondeling toe.
  2. a. Als de overeenkomst tot stand komt via de elektronische weg dan kunnen de algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een dusdanige wijze dat ze opgeslagen kunnen worden zodat ze later toegankelijk zijn;
   b. Als de overeenkomst niet via de elektronische weg tot stand komt dan kunnen de algemene voorwaarden ook op vergelijkbare wijze via de elektronische weg worden verstrekt, echter alleen als de consument hier mee akkoord gaat.

ARTIKEL 4 – DUIDELIJKE INFORMATIE

   1. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft (schriftelijk of op de website) die het voor de cliënte mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere kraamzorgaanbieders, teneinde een keuze te kunnen maken.
   2. In deze informatie vermeldt de kraamzorgaanbieder in ieder geval:
    1. dat er een overeenkomst tot stand komt op het moment dat de  kraamzorgaanbieder de inschrijving accepteert;
    2. dat de cliënte tot 14 dagen na de acceptatie door de kraamzorgaanbieder het recht heeft de overeenkomst ongedaan te maken;
    3. eventuele voorbehouden ten aanzien van het kunnen leveren van de overeen  te komen kraamzorg.

 1. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënte gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor haar en voor de pasgeborene  relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – VOORDAT DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT EN WERKWIJZE

  1. Nadat cliënte het vermoeden heeft zwanger te zijn meldt de cliënte zich bij een verloskundige. De verloskundige plant een spreekuur in om te bepalen of cliënte zwanger is.
  2. Nadat de verloskundige heeft vastgesteld dat de cliënte zwanger is zal de verloskundige afspraken in plannen om de cliënt voor, tijdens en na de zwangerschap te begeleiden.
  3. Na vaststelling dat cliënte zwanger is kan de cliënte zich aanmelden danwel inschrijven bij een kraamzorgaanbieder, eventueel in samenspraak met de verloskundige.  
  4. Bij kraamzorgaanbieder Believe vindt de inschrijving schriftelijk of digitaal plaats. In de aanmelding / inschrijving verzoekt de cliënte de kraamzorgaanbieder om kraamzorg aan de cliënte te leveren.
  5. In het geval de aanmelding / inschrijving via de website verloopt ontvangt de cliënte een bevestiging middels e-mail, waarin aan de aanmelder / inschrijver wordt bevestigd dat de aanmelding / inschrijving in goede orde is ontvangen.
  6. Na de aanmelding / inschrijving neemt de kraamzorgaanbieder binnen 14 dagen contact op met de cliënte voor het inplannen van een intakegesprek. Bij het intakegesprek wordt door de kraamzorgaanbieder uitgelegd hoe het proces omtrent kraamzorg verloopt, wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van kraamzorg (aard en omvang van de kraamzorg), welke attributen in huis voor de bevalling vereist zijn om de kraamzorgperiode zo goed mogelijk te doorlopen en waaraan de cliënt volgens de Arbowetgeving moet voldoen. Tijdens het intakegesprek wordt ook stilgestaan bij de zorgverzekering en de mogelijke kosten die de cliënte op grond van de zorgverzekering of extra afgenomen kraamzorgdiensten dient te betalen.
  7. Indien partijen overeenstemming bereiken wordt na het intakegesprek een overeenkomst ondertekend. De cliënte krijgt vervolgens een kraamdossier, een urenbrief, en het landelijke indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).
  8. Aan de cliënte wordt uitleg gegeven over bijzondere omstandigheden die zich bij een bevalling kunnen voordoen, waardoor zelfstandig vervoer van huis naar het ziekenhuis en van het ziekenhuis naar huis kan ontbreken. In dat geval zou de kraamzorgaanbieder de cliënte kunnen vervoeren en vangen de uren van de kraamzorgverlener aan vanaf het moment dat de kraamzorgverlener arriveert bij de locatie waarvandaan de cliënte naar het ziekenhuis dient te worden vervoerd. De cliënte stemt hiermee in.
  9. Aan de cliënte wordt uitleg gegeven over de aanvang van de kraamuren bij een “thuisbevalling” of een “ziekenhuisbevalling”. In het geval de cliënte de aanwezigheid van de kraamzorgverlener voor of bij de bevalling verzoekt, dan vangen de uren aan vanaf het moment de kraamzorgverlener op locatie van de cliënte is gearriveerd. De cliënte stemt hiermee in.

ARTIKEL 6 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  1. Nadat partijen een intakegesprek hebben gehad en de cliënte de dienstverlening van de kraamzorgaanbieder wenst, accepteert de  kraamzorgaanbieder de inschrijving schriftelijk waarmee de overeenkomst tot stand komt. De cliënte heeft tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de  overeenkomst (kosteloos) ongedaan te maken.
  2. In het geval de cliënte geen intakegesprek wenst op locatie, dan zal de kraamzorgaanbieder het intakegesprek telefonisch laten plaatsvinden. De overeenkomst zal dan digitaal of per post worden verzonden, en binnen 7 dagen ondertekend retour te zijn ontvangen.
  3. Als de cliënte jonger is dan 18 jaar dan moet de cliënte de overeenkomst, ondanks het  feit dat zij vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.
  4. De overeenkomst bevat in ieder geval:
   1. een verwijzing naar het LIP voor de aard en omvang van de kraamzorg. De aard en omvang van de kraamzorg wordt tijdens het intakegesprek (voor de 34e week van de zwangerschap) schriftelijk vastgesteld;
   2. indien van toepassing een duidelijke omschrijving van de voorbehouden ten aanzien van het kunnen leveren van de afgesproken kraamzorg en de gevolgen  daarvan;
   3. dat afspraken over aanvullende kraamzorg en diensten tijdens de intake worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd in de overeenkomst. Als dit voor cliënte kosten oplevert, ontvangt cliënte een specificatie;
   4. een bepaling dat cliënte een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd is over de geleverde uren kraamzorg. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald over de uren partusassistentie;
   5. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de cliënte en de pasgeborene;

voor wettelijk verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en  voor het meten van cliëntervaringen in de zorg op VSV en organisatieniveau; in het kader van de interne kwaliteitscyclus en interne kwaliteitsverbetering voor controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van het contract met de kraamzorgaanbieder in overeenstemming met de geldende regels;

voor overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg;

  • een eventuele annuleringskostenregeling;
   • een bepaling dat wijziging van de overeenkomst alleen mogelijk is na overleg  tussen kraamzorgaanbieder en cliënt en dat deze schriftelijk moet worden vastgelegd;

    • een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan.

 

ARTIKEL 7 – AFWIJKING VAN DE OVEREENKOMST

  1. In het geval de cliënte een overeenkomst heeft getekend voor 49 uren of meer/minder en tijdens de kraamweek minder uren wenst dan de overeengekomen uren, dan zal de kraamzorgaanbieder de overeengekomen uren in rekening brengen. De kraamzorgaanbieder heeft namelijk op basis van de overeenkomst de kraamzorgverlener ingepland en beschikbaar gehouden. De wens om minder uren af te nemen komt voor rekening van de cliënte, het wordt berekend conform NZA tarieven kraamzorg.
  2. Indien de cliënte de overeenkomst opzegt zonder gewichtige redenen en indien de cliënte niet meewerkt aan het invullen van de urenstaat conform de overeengekomen uren, dan zal de kraamzorgaanbieder de uren die zij heeft gewerkt en beschikbaar heeft gehouden in rekening brengen bij de cliënte.
  3. In het geval de cliënte na het ondertekenen van de overeenkomst andere uren wenst, dan kan dat uitsluitend tot 4 weken voor de uitgerekende datum. Het verzoek dient schriftelijk of digitaal plaats te vinden en kan enkel dan na goedkeuring van de kraamzorgaanbieder gehonoreerd worden. 
  4. In het geval tijdens de kraamweek de verloskundige een indicatie nodig acht voor meer kraamzorg dan is overeengekomen, dan zal de kraamzorgaanbieder op basis van diens beschikbaarheid de geïndiceerde uren kraamzorg leveren. Indien het maximum aantal uren (na een indicatie van de verloskundige) van 80 uren overschrijdt en geen indicatie meer mogelijk is, dan kan de klant bepalen of de diensten van de kraamzorgaanbieder worden voortgezet. Het uurtarief van de kraamzorgaanbieder bedraagt een bedrag ad € 60,– per uur. 
  5. In het geval de cliënte in de kraamweek besluit om meer uren af te nemen en daarvoor geldt geen indicatie of een vergoeding vanuit de zorgverzekering, dan stemt de cliënte in met een uurtarief € 60,– per uur voor de werkzaamheden die zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8 – DE INTAKE

  1. Bij de intake wordt de indicatiestelling voor het aantal uren kraamzorg met de cliënte besproken. In dit gesprek wordt besproken:
    1. de procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige beëindiging van de kraamzorg door de cliënte;

  • de vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de hand van het LIP en de wensen van de cliënte;
    • een beschrijving en eventuele vaststelling van de aanvullende kraamzorg (vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pakket of particulier gefinancierd);

  • Voor of tijdens de intake biedt de kraamzorgaanbieder de cliënte schriftelijke  informatie aan over tenminste de volgende punten:
   • de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige;
   • Het bestaan van een cliënt versie van de zorgstandaard;
   • sleutelbeheer;
   • welke voorzieningen de cliënte moet treffen om de kraamverzorgende in staat te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne;
   • het gebruik van de auto van de cliënte en/of partner door de kraamverzorgende;
   • het parkeerbeleid;
   • het privacybeleid;
   • het medicatiebeleid;
   • de informatieplicht aan cliënte over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires.
   • de eventuele annuleringskostenregeling
   • de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden

    • schaderegeling: de regeling voor vergoeding van schade, veroorzaakt door de medewerker van de kraamzorgaanbieder

  • De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 9 – HET KRAAMZORGPLAN

  1. De kraamverzorgende stelt schriftelijk op basis van de indicatiestelling uit het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) en in samenspraak met de cliënte een kraamzorgplan op bij aanvang van de kraamzorg.
  2. In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënte en de pasgeborene.
  3. In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd:

– welke gezinsleden of andere mantelzorg bij de kraamzorgverlening worden betrokken;

– de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden.

– de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan.

  • Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan verlenen, stelt de kraamverzorgende/kraamzorgaanbieder de cliënte daarvan meteen in kennis. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënte de kraamverzorgende en buiten de werktijden van de kraamverzorgende de kraamzorgaanbieder daarvan meteen in kennis. In overleg en samenspraak met de cliënte wordt het kraamzorgplan door de kraamverzorgende vervolgens bijgesteld.

  • Het kraamzorgplan is onderdeel van het geboortezorgplan dat de coördinerend zorgverlener samen met de zwanger heeft opgesteld.

ARTIKEL 10 – BEWAREN VAN GEGEVENS

  1. De kraamzorgaanbieder dient gegevens over de cliënte en de pasgeborene te bewaren. Deze gegevens zijn vastgelegd in de overeenkomst, het LIP-formulier, de JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie en te nemen acties bij de cliënte en/of de pasgeborene ten behoeve van signalering van gezondheidsproblemen.
  2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de kraamzorgaanbieder bovenstaande gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder als de cliënte. De cliënte krijgt een kopie als zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van de cliënte en ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 11 – GEGEVENSVERSTREKKING EN VERLENING VAN INZAGE DOOR DE KRAAMZORGAANBIEDER AAN DERDEN

  1. De kraamzorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënte geen (inzage in) gegevens over de cliënte en de pasgeborene aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin.
  2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.
  3. Na overlijden van de cliënte en/of de pasgeborene geeft de kraamzorgaanbieder desgevraagd inzage in de door de kraamzorgaanbieder bewaarde gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënte daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
  4. De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. De kraamzorgaanbieder stelt de cliënte hiervan op de hoogte.

ARTIKEL 12 – KRAAMZORG

  1. De kraamzorgaanbieder levert kraamzorg met inachtneming van:
   1. de normen “verantwoorde kraamzorg” zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënten in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld,

    1. de zorgstandaard zoals die door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld en de zorg omschreven in het LIP.

  1. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de organisatie van de kraamzorgaanbieder of in opdracht van de kraamzorgaanbieder kraamzorg verlenen aan de cliënte:
   1. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
   1. ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg

    1. handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar.

  1. De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider

  1. De kraamzorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de kraamzorg.

ARTIKEL 13 – VEILIGHEID

  1. De kraamzorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal dat zij voor de  uitoefening van het beroep nodig heeft.
  2. In de zevende maand van de zwangerschap wordt een afspraak ingepland bij de cliënte thuis. Gedurende het huisbezoek wordt gecontroleerd of het bed van de ouders en van de baby aan de voorwaarden voldoet, alcohol- en drugsgebruik, babyspullen, benodigdheden voor de kraamverzorgster en benodigdheden voor de ouders, en de veiligheid van de kraamverzorgster.

ARTIKEL 14 – VERVANGEN ONDERDELEN

Als de cliënte en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die namens of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zorgt de kraamzorgaanbieder ervoor dat:

  1. a.             alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënte en/of de pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënte worden meegenomen en de cliënte daarover wordt geïnformeerd;

  1. b.             de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënte en/of de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en afgestemd;

  1. c.              alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen.

ARTIKEL 15 – INCIDENTEN

  1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert de kraamzorgaanbieder de cliënte over:
   1. de aard en de oorzaak van het incident;
   1. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
   1. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënte en/of de pasgeborene, bespreekt de kraamverzorgende dit meteen met de verloskundige.
   1. De kraamverzorgende verleent adequate kraamzorg op instructie van de verloskundige teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënte en/of de pasgeborene te beperken.
   1. In geval een incident direct om ingrijpen vraagt, handelt de kraamverzorgende direct en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de verloskundige.

    1. De kraamzorgorganisatie zorgt voor adequate melding van incidenten in de daarvoor vastgestelde registratiesystemen.

ARTIKEL 16 – ZORG VOOR PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de kraamzorg voor de cliënte en de pasgeborene, zorgvuldig omgaan met  hun eigendommen.

ARTIKEL 17 – VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENTE

  1. De cliënte legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de kraamzorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
  2. De cliënte geeft de kraamzorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
  3. De cliënte onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de kraamzorgaanbieder. De cliënte spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers zich onthouden van bovenstaand gedrag.
  4. De cliënte verleent alle noodzakelijke medewerking om de kraamzorgaanbieder in  staat te stellen kraamzorg conform de regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden en hygiëne te kunnen laten geven.
  5. De cliënte moet kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de kraamzorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het kraamzorgplan of in het kader van veiligheid.
  6. Zodra de cliënte kraamzorg en/of diensten ontvangt van een andere kraamzorgaanbieder, informeert zij de kraamzorgaanbieder daarover onmiddellijk.
  7. De cliënte moet bij de kraamzorgaanbieder binnen 48 uren na afronding van de kraamzorg schriftelijk melding maken van door haar geconstateerde schade.
  8. De cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 18 – BETALING

  1. De cliënte is de kraamzorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.
  2. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten stuurt de kraamzorgaanbieder een  duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.
  3. De kraamzorgaanbieder stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30 dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
  4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de kraamzorgaanbieder gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.
  5. In afwijking van de voorgaande leden is de cliënte € 250,– , in gevallen waarin de overeenkomst wordt beëindigd of opgezegd na totstandkoming van de overeenkomst en het verstrijken van de 14-dagen termijn, maar vier weken voor de uitgerekende datum, in het geval de cliënte besluit om een andere kraamzorgaanbieder in de arm te nemen en de zorgverzekeraar de kosten van de kraamzorgaanbieder niet vergoed. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst te worden bijgeschreven op het rekeningnummer van de kraamzorgaanbieder.
  6. De kraamzorgaanbieder biedt een extra service aan, namelijk het verschaffen van een kolfapparaat. Het kolfapparaat kan tegen betaling worden gebruikt door de cliënte tegen een vergoeding van € 3,– per dag. In geval de apparaat door toedoen van de cliënte beschadigd raakt, dient de aansprakelijkheidsverzekeraar dan wel de cliënte de schade met betrekking tot het kolfapparaat te vergoeden.

ARTIKEL 19 – BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

  1. De overeenkomst eindigt:
   1. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
   1. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend  verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
   1. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;
   1. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;
   1. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg nodig heeft;

    1. op basis van medische gronden bij de cliënte;

  1. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen  eenzijdig opzegt, kan de kraamzorgaanbieder annuleringskosten ten bedrage van € 250,–  in rekening brengen zoals in artikel 18 lid 5 is bepaald.

ARTIKEL 20 – OPZEGGING DOOR DE KRAAMZORGAANBIEDER

De kraamzorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. de kraamzorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust  met de cliënte besproken;

  1. de kraamzorgaanbieder heeft met de cliënte een passend alternatief besproken.

Open chat
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?